hjälp med vad som helst, när som helst!

Allmänna villkor

HinnerDu.se är ett servicenätverk som knyter ihop personer som vill hjälpa till att utföra uppdrag med personer och som vill ha hjälp med ett uppdrag. Var vänlig läs noga igenom våra allmänna villkor och regler här nedanför innan du använder dig av vår service. När du använder dig av servicen på hemsidan accepterar du att följa våra förhållningsregler. Om du inte vill följa våra villkor och regler, kan du tyvärr vare sig köpa eller sälja tjänster via HinnerDu. Du ska vara över 18år för att använda tjänsten.

Följande information gäller användandet av servicen erbjuden av HinnerDu.se:

Utförare av uppdrag och de personer som lägger upp ett uppdrag kallas i fortsättningen för ”användare”.

 1. Användare av hemsidan sluter avtal direkt med utföraren. HinnerDu.se har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan användarna samt underlättar betalningen mellan dessa parter genom att hänvisa till en tredjepart-betalningslösning.

 2. HinnerDu.se är en kommunikationsplattform för uppdrag. HinnerDu.se är inte någon arbetsförmedling och kan således inte fungera som arbetsgivare åt en användare.

 3. Betalning sker elektroniskt genom en tredjepartslösning från PayPal och från Trustly. När ett uppdrag är utfört och klarmarkerat måste beställaren överföra pengarna till utföraren av uppdraget. HinnerDu.se tar 16% i provision av utföraren som ersättning för själva förmedlingen av uppdraget och för att täcka transaktionsavgifter och moms.

 4. HinnerDu.se tar inte del av interaktionen mellan användarna. Inte heller har HinnerDu.se någon kontroll över kvaliteten, timing, misslyckade att leverera eller någon annan aspekt erbjuden av användarna.

 5. HinnerDu.se använder sig av cookies.

 6. Eftersom HinnerDu.se endast förmedlar uppdrag och inte är involverade i den direkta kontakten mellan användarna måste dispyter/meningsskiljaktigheter som uppstår mellan användarna tas direkt mellan dessa.

 7. HinnerDu.se kan ej ställas till svars/ vara skyldiga till någon skada som uppstått i samband med ett uppdrag eller i kommunikation med användare. Uppstår problem/bedrägeri/stöld är detta en tvist att ta direkt mellan användarna som privatpersoner. HinnerDu.se tar inget ansvar för användarnas handlingar.

 8. Uppdrag som är påbörjade kan inte avbrytas utan att pengarna betalas ut till utföraren. Uppdraget kan endast avbokas en viss tid innan de ska påbörjas (starttid).

 9. Användare som lägger upp ett uppdrag är skyldiga att betala utföraren för servicen som tillhandahålls om inte annat är överenskommet.

 10. All text, bilder, filmer, kod, design, musik mm ägs helt och hållet av HinnerDu.se och får inte kopieras utan HinnerDu.se:s skriftliga godkännande.

 11. HinnerDu.se har rätt att publicera uppdragen eller delar av uppdraget även utanför egna hemsidan i marknadsföringssyfte, och i tidningsartiklar etc.

 12. HinnerDu.se erbjuder ett antal funktioner varav en del är gratis och andra kostar pengar. HinnerDu.se kan komma att ändra sina priser. HinnerDu.se förbehåller sig även rätten att i framtiden börja ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria.

 13. HinnerDu.se kan inte hållas ansvarig för driftsstopp, då sidan ligger nere, och eventuella konsekvenser det får för användaren.

 14. HinnerDu.se äger databasen över användare och denna byter automatiskt inte ägare vid en eventuell försäljning av hemsidan.

 15. Som medlem på HinnerDu.se måste du registrera korrekta kontaktuppgifter. 
Detta innebär korrekt namn, adress, telefonnummer, e-mail och annan begärd information. Om du bara har mobiltelefonnummer så måste det vara registrerat med namn hos någon mobiloperatör. Viss personlig information kommer att döljas utåt men finns tillgänglig internt hos HinnerDu.se.

 16. Kontot är personligt. En och samma person får bara ha ETT aktivt konto. Två konton får inte finnas registrerade med samma personnummer. I så fall kommer båda dessa två konton att raderas. Användaren är ansvarig för att behålla lösenord och annan viktig information konfidentiell. Användaren är ansvarig fullt ut för den aktivitet som sker på dennes konto under hans/hennes lösenord. Vid misstanke om att någon obehörig använder sig av någon annans konto måste HinnerDu.se kontaktas omedelbart.

 17. Uppdrag som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan verka stötande är ej tillåtna. Inte heller är det tillåtet att länka till andra Internetsidor med sådant innehåll.

 18. Användaren får inte kontakta annan i ärenden med spam-liknande innehåll. Med spam-liknande innehåll avses sådant som uppenbart kan betraktas som icke relevant för ändamålet. Det är inte heller tillåtet att marknadsföra andra Internettjänster, företag, sajter eller produkter, eller att samla in namn och e-mailadresser utan användarens skriftliga godkännande.

 19. Användaren måste följa svensk lag när denne använder HinnerDu.se. Det innebär t.ex. att spridande av copyrightskyddat material inte är tillåtet, att andra olagliga aktiviteter som exempelvis hets mot folkgrupp, trakasserier och mobbning kan komma att leda till polisanmälan.

 20. Samtliga HinnerDu.se:s villkor gäller även vid modifiering av registrerat uppdrag efter publicering. Om du ändrar innehållet i ditt uppdrag skickas det återigen till granskning.

 21. Överträdelse mot våra villkor kan leda till avstängning från HinnerDu.se och i vissa fall dessutom till polisanmälan. HinnerDu.se förbehåller sig rätten att avgöra när en användare bryter mot reglerna på HinnerDu.se.

 22. HinnerDu.se kan när som helst avsluta ett konto.

 23.Genom att fylla i och skicka personuppgifter till HinnerDu.se, ger användaren sitt samtycke till att HinnerInteHinnerDu behandlar dessa i syfte att tillhandahålla tjänster kopplade till webbsidan www.hinnerdu.se och eventuellt textmaterial baserat på denna sida. Användaren kan när som helst återkalla lämnat samtycke och göra sitt konto inaktivt (ej helt raderat alla kopplingar). Användaren kan även få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] med angivande av sin önskan.

 24. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är t ex inte tillåtet att ladda upp bilder som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare.

 25. Användaren är personligen ansvarig för uppdragets innehåll, dess riktighet och utförandet av sina erbjudna tjänster. Användaren är skyldig att ersätta skada som förorsakas HinnerDu.se genom att han/hon inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

 26. Det är upp till användaren att komma överens med den andra parten om villkoren för köp eller utförande av ett uppdrag. HinnerDu.se tar inget ansvar för avtal mellan användarna i fråga. Däremot gör vi vårt bästa för att underlätta för användarna.

27. Utföraren är en uppdragstagare och Utföraren äger inte rätt att i något avseende företräda HinnerDu.se eller att företa rättshandlingar i HinnerDu.se:s namn. Således ska HinnerDu.se:s service inte i något avseende tolkas som att ett anställnings- eller uppdragsförhållande avseende uppdragets utförande etablerats mellan HinnerDu.se och Utföraren. Köparen av ett uppdrag kan således inte kräva ersättning av HinnerDu.se avseende uppdragets utförande.

 28. HinnerDu.se har rätt att spara all konto/medlemshistorik och publicera detta på hemsidan även efter att kontot är inaktivt. Detta eftersom det finns stora kopplingar som gör att det inte går att helt radera ett enskilt konto.

 29. HinnerDu.se rekommenderar inte att hemsidan används för att hitta hjälp med barnpassning eller liknande “arbeten/tjänster” som har med barn att göra.

 30. HinnerDu.se förbehåller sig rätten att sända ut nyhetsbrev och annan information.

Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden. Därför ska du med jämna mellanrum läsa igenom HinnerDu.se regler. 


Skatteregler

Informationen nedan är enbart avsedd som en förenklad och vägledande beskrivning av de skatterättsliga bestämmelserna. HinnerDu.se tar inte något ansvar för informationens riktighet.

Skattereglerna kan komma att ändras. För aktuell information besök www.skatteverket.se, ring Skatteverkets självbetjäning 020-567000 eller Skatteupplysningen på 0771-567567

Utdrag ur ”Förenklad skattedeklaration för privata tjänster 2009” SKV448 utgåva 11

Hur mycket betalar du för arbetet?

Mindre än 1000kr. Om du betalar ut högst 999kr under ett år till en och samma person behöver du inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Du ska då inte lämna någon förenklad skattedeklaration.

Från 1000kr till 9999kr. Om du betalar mer än 999kr men inte mer än 9999kr är grundregeln att den du anlitar, själv ska betala sin skatt och sina avgifter. Du ska då inte lämna någon förenklad skattedeklaration. Däremot måste du lämna en kontrolluppgift. Läs mer om detta i ”Kontrolluppgifter – lön, förmåner mm SKV304.

10000kr eller mer. Om du betalar ut mer än 9999kr under ett år till en person, måste du i princip alltid betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Skattereduktion för Hushållsarbete och ROT-arbet

Privatpersoner som anlitar en fysisk person, som inte har F-skattsedel och inte bedriver näringsverksamhet, för ett hushållsarbete eller ROT-arbete får göra ett avdrag (skattereduktion) motsvarande redovisad arbetsgivaravgift (i en förenklad skattedeklaration). Avdraget (skattereduktionen) är preliminärt och fastställs i samband med den årliga taxeringen.

Utförare av tjänster.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den taxerade inkomsten 

Det lägsta grundavdraget är 18 000 kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är 32 700 kr.

För inkomster på 336 700 kr och mer är grundavdraget 12 500 kr.